دعوت به همکاری

فرم درخواست استخدام

مراحل ثبت نام

 دریافت کد ملی و ایمیل معتبر
 ثبت اطلاعات شناسنامه ایی،تماسی و دریافت فایل های ضمیمه
 ثبت اطلاعات تحصیلی
 ثبت اطلاعات دوره های آموزشی
 ثبت اطلاعات زبان خارجه
 ثبت اطلاعات سوابق کاری
پایان ثبت نام و دیافت کد رهگیری